برنامه‌های حمایتی دولت

دورۀ زبان کرواتی برای افرادی که تحت حمایت بین‌المللی هستند

تعریف

قانون حمایت بین‌المللی و موقت از اینکه کرواسی باید زمینه یادگیری زبان، تاریخ و فرهنگ کروات را برای پناهندگان و افرادی که تحت حفاظت جانبی هستند، از جانب بودجه دولت حمایت مالی می‌شوند.

برای شخصی که دارای وضعیت پناهندگی مکمل و یا تحت حمایت بین المللی مقطعی هستند در برنامه آموزش زبان ، تاریخ و فرهنگ کرواتی به منظور ورود به جامعه کرواسی و تعیین نحوه و شرایط اجرای آن  را بدست آورند : به (روزنامه رسمی ،154/2014 ) مراجعه و در لینک زیر در درسترس می باشد.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_12_154_2920.html

که به مدت 280 ساعت ( 70 +210)می باشد .

این برنامه برای پناهندگان مکمل و افرادی که تحت حمایت بین المللی مقطعی هستند به صورت رایگان می باشد ،که در قالب پروژه همگرایی پناهجویان و افراد تحت حمایت بین المللی ( آمیف – همگرایی پناهندگان و افراد تحت حمایت بین المللی ) هزینه های آن تامین شده و آنها را آماده همگرایی با جامعه کرواسی و آموزش برای ورود به بازار کار می کنند .

 

کجا

وزارت علوم و معارف

Donje Svetice 38, 10000 Zagreb

web: www.mzo.hr

email: standardistrategije@mzo.hr

دانشگاه آزاد دولتی

Stjepana Radića 3, p.p. 43. 44320 Kutina

web: http://www.pou-kutina.hr

mail: pou-kutina@pou-kutina.hr

tel: 044/682-318

 

 

تعریف

برای اشخاصی که دارای وضعیت پناهندگی مکمل و یا تحت حمایت بین المللی مقطعی هستند در پروژه همگرایی پناهجویان و افراد تحت حمایت بین الملللی آموزش و آماده سازی برای ورود به بازار کار ، ترجمه مدارک آنها از قبیل مدارک تحصیلی / مدارک دانشگاهی و یا مدارک لازم برای ادامه تحصیل و… به صورت رایگان انجام می شود .

این فعالیت برای همه افرادی که وضعیت پناهندگی مکمل و یا فرد تحت حمایت بین المللی مقطعی اعطا شده از طریق صندوق پناهندگی ، مهاجرت در قالب پروژه ( آمیف –پناهندگی و فرد تحت حمایت بین المللی ) تامین میگردد که کاملا به صورت رایگان می باشد که برای تحصیلات و آموزش و آماده کردن فرد برای بازار کار  است.

کجا

وزارت علوم و معارف

Donje Svetice 38, 10000 Zagreb

web: www.mzo.hr

email: standardistrategije@mzo.hr