شرح و فهرست خدمات سلامت رایگان

افرادی که بیمه سلامت اجباری ندارند.

کجا

مؤسسات مراقبت های پزشکی اورژانس:
https://goo.gl/3kpYGh

افرادی که بیمه سلامت اجباری دارند

تعریف

HZZO، 80 درصد هزینه های درمانی را پرداخت می کند، که شامل مراقبت های اولیه سلامتی، مراقبت های تخصصی و مشاوره ای، مراقبت های بیمارستانی، داروهای موجود در لیست HZZO، مراقبت های درمانی خارجی، خدمات دندانپزشکی و پروتز درمانی و کمک های ارتوپدی است. بیمه شده باید باقی هزینه ها را بپردازد (مبلغ نباید از 2000 کونا برای هر فاکتور بیمارستانی تجاوز کند).

کجا

فهرست شیوه های مراقبتی درمانی تحت پوشش بیمه اجباری در کرواسی:
https://goo.gl/J4FKx0

پزشکان مراکز پزشکی:
https://goo.gl/NuzCIW

افراد دارای بیمه تکمیلی

تعریف

حق ماهانه بیمه تگمیلی 70 کونا است. HZZO تمام هزینه های درمانی مرتبط با بیمه اجباری را می پردازد: هزینه های تشخیص پزشکی، آزمایشات تخصصی، توانبخشی فیزیکی، مراقبت های دندانی، درمان بیمارستانی، خرید تجهیزات ارتوپدی و کمک های دیگر.

کجا

بیمه تکمیلی سلامت:
https://goo.gl/wGvJCi

کتاب راهنمای مراکز پزشکی:
https://goo.gl/NuzCIW