فهرست امتحان‌های زبان بومی برای احراز صلاحیت و شهروندی

Croaticum، در دانشکده فلسفه در زاگرب

تعریف

Croaticum، امتحانات زبان کروات را به عنوان زبان خارجی و زبان دوم به منظور احتیاجات مختلف، هدایت و سازماندهی می‌کند.

کجا

دانشگاه زاگرب
Croaticum
web: https://goo.gl/EqtG2z
e-mail: croaticum@ffzg.hr
fb: https://goo.gl/09a42Z
Ivana Lučića 3, Zagreb
tel: +385 1 4092068
Google map: https://goo.gl/z49VtZ

مدرسه مطالعات کروات Rijeka

تعریف

مدرسه مطالعات کروات Rijeka مسئول برگزاری و سازماندهی امتحانات مهارت زبان کرواتی و دانش رسم‌الخط لاتین است که به منظور گرفتن مجوز اقامت دائم، ثبت نام در سطوح بالاتر تحصیلی در کرواسی، اعتباربخشی به مدارک خارجی، استخدام و به دست آوردن حق شهروندی کاربرد دارد.

کجا

دانشگاه Rijeka
دانشکده فلسفه
مدرسه مطالعات زبان کروات
web: https://goo.gl/f4UBwm
e-mail: rks@ffri.hr
Sveučilišna avenija 4, Rijeka
tel: +385 51 265660
Google map: https://goo.gl/g2EVce

دانشگاه Pula، Juraj Dobrila

تعریف

امتحانات زبان کروات به عنوان زبان دوم برای خارجی‌هایی که نیازمند گواهی مهارت زبان کروات به منظور شرط لازم ثبت نام در مراحل آموزشی بالاتر در کرواسی، اعتباربخشی به مدارک خارجی، استخدام، رسیدن به حق شهروندی و اقامت و غیره را برگزار می‌کند.

کجا

محل دانشگاه
web: https://ffpu.unipu.hr/ffpu/kroatistika/hrvatski_za_strance
e-mail: ffpu-ured@unipu.hr 
M. Ronjgova 1, Pula
tel: +385 52 377500
Google map: https://goo.gl/RKDnL9

دانشکده فلسفه در Osijek

تعریف

 

امتحانات زبان کرواتیی به عنوان زبان دوم برای گرفتن گواهی مهارت زبانی کرواتی به منظور اقامت دائم، ثبت نام در مراحل آموزشی بالاتر در کرواسی، اعتباربخشی به مدارک خارجی، استخدام و رسیدن به حق شهروندی برگزار می‌کند.

کجا

J. J. Strossmayer University in Osijek
Philsophy Faculty
web: https://goo.gl/fg2Ek4
e-mail: hzs@ffos.hr
L. Jägera 9, Osijek