فهرست خدمات پشتیبانی و پروژه های مرتبط با افراد دارای نیازهای خاص

مراکز رفاه اجتماعی

تعریف

کمک های مالی برای ذی نفعان، کمک و مراقبت از افراد ناتوان و کمک های مالی واحد، کمک هزینه برای دانش آموزان و دانشجویان دارای اختلالات رشدی

کجا

مراکز رفاه اجتماعی در کرواسی
https://goo.gl/QQgN6S

سگ های راهنما

تعریف

برنامه های توتنبخشی با سگ های راهنما برای جابه جایی افراد نابینا و افراد ناتوات و کودکان دارای اختلالات رشدی

کجا

انجمن جابه جایی و سگ های راهنما
www.psivodici.hr/en

کمک های شنیداری

تعریف

افراد آسیب دیده شنوایی که تحت پوشش بیمه سلامت کرواسی هستند می توانند از کمک های مربوط به مشکل شنوایی به طور رایگان بهره مند شوند.

کجا

صندوق بیمه سلامت کرواسی: http://www.hzzo.hr/en/

امانت گرفتن تجهیزات پزشکی و ارتوپدی

تعریف

پروژه HCK، افراد ناتوان را قادر می سازد تا وسایل پزشکی و ارتوپدی که به هر طریقی قادر به تهیه آنها نیستند، در اختیارشان قرار گیرد.

کجا

صلیب سرخ کرواسی (HCK)
web: www.hck.hr
e-mail: redcross@hck.hr
Ulica Crvenog križa 14, Zagreb
tel: +385 1 4655814
Google map: https://goo.gl/OOJ2Nw

مراقبت روزانه

تعریف

خدمات مراقبتی روزانه در جهت برآوردن نیازهای زندگی افراد ذی نفع صورت می گیرد، با فراهم کردن غذا، حفظ بهداشت فردی، مراقبت های سلامتی، سرپرستی، پرورش، فعالیت های کاری توانبخشی های اجتماعی ـ روانی، ساماندهی اوقات فراغت، سازمان دهی حمل و نقل، بسته به نیازها و انتخاب های افراد ذی نفع انجام می شود.

کجا

https://goo.gl/QQgN6S

اطلاعات بیشتر:
https://goo.gl/6VORmQ

خدمات میانجی گری زود هنگام

تعریف

یک نوع خدمت اجتماعی از کمک های حرفه ای انپیزشی برای کودکان و مشاوره به والدین در مواردی که مشکل و خطر پیش رونده برای کودک اتفاق افتاده باشد، ارائه می شود.

کجا

https://goo.gl/QQgN6S

اطلاعات بیشتر:
https://goo.gl/0h9mhW

سرویس های کمکی برای افراد ناتوان و معلول

تعریف

خدمات کمک رسانی فردی، خدمات تفسیر یا ترجمه زبان اشاره کروات و سرویس خدمات راهنما برای نابینایان.

کجا

مراکز رفاه اجتماعی با همکاری شخص معلول
https://goo.gl/uzQhXc