فهرست منابع آنلاین

دوره های اینترنتی آموزشی زبان کرواتی به عنوان زبان دوم برای خارجی ها

تعریف

دانشگاه زاگرب، بنیاد میراث فرهنگی و مراکز آمار کرواسی، دوره های آموزشی اینترنتی زبان کرواسی را در سطح وسیع تری برگزار می کنند. این دوره‌ها افرادی را که هیچ پیشینه ای از زبان کرواسی ندارند یا اطلاعات بسیار پایه و کم دارند مورد هدف قرار داده است.

کجا

http://www.unizg.hr/homepage/learn-croatian/e-learning-course-of-croatian