کمک هزینه کودکان با نیازهای خاص

مراقبت روزانه

تعریف

خدمات مراقبتی روزانه در جهت برآوردن نیازهای زندگی افراز ذینفع صورت می گیرد، با فراهم کردن غذا، حفظ بهداشت فردی، مراقبت های سلامتی، سرپرستی، پرورش، فعالیت های کاری، توانبخشی های اجتماعی – روانی، ساماندهی اوقات فراغت، سازماندهی اوقات فراغت، سازمان دهی حمل و نقل، بسته به نیاز ها و انتخاب های افراد ذی نفع انجام می شود.

کجا

مراکز رفاه اجتماعی:
https://goo.gl/QQgN6S

اطلاعات بیشتر:
https://goo.gl/6VORmQ

حق کار نیمه وقت به منظور مراقبت از فرزند دارای اختلالات رشدی حاد

تعریف

یکی از والدین شاغل می توانند از این حق بهره مند شوند. میزان حقوق براساس اینکه والدین استخدام جای دیگر باشند و یا خوداشتغال باشند، محاسبه می شود.

کجا

صندوق بیمه سلامت کرواسی:
http://www.hzzo.hr/en

اطلاعات بیشتر در این زمنیه را در لینک زیر مطالعه کنید:
https://goo.gl/Xo9103

خدمات مداخله ای (مشاوره ای) زودهنگام

تعریف

مداخله زود هنگام، یک خدمت اجتماعی کمک در ایجاد انگیزه برای کودکان و مشاوره برای والدین می باشد که در مواردی که خطر ایجاد مشکل در کودک مشاهده شود.

کجا

مراکز رفاه اجتماعی:
https://goo.gl/QQgN6S

تعریف:
https://goo.gl/0h9mhW