Naknade za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju


Naknada do zaposlenja

ŠTO: Pravo koje se priznaje kada je utvrđeno tjelesno, mentalno, intelektualno ili osjetilno oštećenje osobe na temelju nalaza i mišljenja ovlaštene ustanove, ako naknadu za vrijeme nezaposlenosti ne ostvaruje prema drugim propisima.

TKO: Osoba s invaliditetom ili dijete s teškoćama u razvoju s najranije navršenih 15 godina života, koja je evidentirana kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje ili ima utvrđenu privremenu nezapošljivost od strane nadležne ustanove te koja ne ostvaruje doplatak za pomoć i njegu.

GDJE: Centri za socijalnu skrb: https://goo.gl/QQgN6S

 

Doplatak za pomoć i njegu

ŠTO: Pravo koje se priznaje kada osoba ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

TKO: Osoba s invaliditetom ili dijete s teškoćama u razvoju koje udovoljava uvjetima koji su propisani zakonom

GDJE: Centri za socijalnu skrb: https://goo.gl/QQgN6S

 

Osobna invalidnina

ŠTO: Pravo koje se priznaje u svrhu zadovoljavanja životnih potreba osobe za uključivanje u svakodnevni život zajednice.

TKO: Osoba s invaliditetom ili dijete s teškoćama u razvoju s teškim invaliditetom ili drugim teškim trajnim promjenama u zdravstvenom stanju koje udovoljava uvjetima koji su propisani.

GDJE: Centri za socijalnu skrb: https://goo.gl/QQgN6S

 

Naknada za troškove prijevoza

ŠTO: Pravo koje se priznaje za troškove prijevoza vezane za pohađanje nastave radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja po posebnom programu izvan mjesta svoga prebivališta ili osposobljavanja za samozbrinjavanje.

TKO: Osoba s invaliditetom i dijete s teškoćama u razvoju za koje ne postoji potreba priznavanja prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja i koje nemaju osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi.

GDJE: Centri za socijalnu skrb: https://goo.gl/QQgN6S

 

Naknada za roditelja njegovatelja/ njegovatelja (Status roditelja njegovatelja/njegovatelja)

 ŠTO: Pravo koje se  priznaje za osobu s invaliditetom ili dijete s teškoćama u razvoju koje: :

  • je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen;
  • je u potpunosti nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala ili
  • ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih) zbog kojih potpuno ovisi o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

TKO: Pravo na status roditelja njegovatelja može se priznati: roditelju ili bračnom/izvanbračnom drugu roditelja osobe s invaliditetom ili djeteta s teškoćama u razvoju, oba roditelja ( ako u obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju, odnosno osoba s invaliditetom), te u slučaju jednoroditeljske obitelji može se priznati osim roditelja i jednom od članova obitelji s kojim živi u obiteljskoj zajednici.

Pravo na status  njegovatelja  može se priznati bračnom ili izvanbračnom drugu, formalnom ili neformalnom životnom partneru osobe s invaliditetom te iznimno jednom od članova obitelji s kojim osoba živi u obiteljskoj zajednici ( kada su roditelji djeteta s teškoćama u razvoju umrli ili nijedan od roditelja ne živi s djetetom i o njemu se ne brine, ili živi s djetetom ali nije u mogućnosti pružiti mu potrebnu njegu zbog svog psihofizičkog stanja).

GDJE: Centri za socijalnu skrb: https://goo.gl/QQgN6S

KORISNO: Detaljne informacije o statusu roditelja njegovatelja ili statusu njegovatelja (na hrvatskom): https://goo.gl/t0LxL1

 

Dopust za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju i pravo na rad s polovicom punog radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju

TKO: Jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja djeteta s težim smetnjama u razvoju (dijete s težim tjelesnim ili mentalnim oštećenjem ili težom psihičkom bolesti) može, na temelju nalaza i mišljenja ovlaštene ustanove, koristiti dopust za njegu djeteta do navršene osme godine života djeteta.

Roditelj djeteta s težim smetnjama u razvoju može koristiti i pravo na rad s polovicom punog radnog vremena (pravo se može koristiti i nakon navršene osme godine života djeteta) sve dok ta potreba traje.

GDJE:

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje: https://goo.gl/i8CHqa

Više informacija (na hrvatskom): https://goo.gl/Xo9103

 

Pravo na rad s polovicom punog radnog vremena zbog pojačane njege djeteta

ŠTO: Pravo koje se priznaje ako je djetetu, prema nalazu i ocjeni izabranog doktora primarne zdravstvene zaštite i nadležnoga liječničkog povjerenstva Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, zbog njegova zdravlja i razvoja, potrebna pojačana briga i njega.

TKO: Jedan od zaposlenih ili samozaposlenih roditelja po iskorištenju roditeljskog dopusta, a do navršene treće godine djetetova života.

GDJE: Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje: https://goo.gl/i8CHqa

Više informacija (na hrvatskom): https://goo.gl/Xo9103

 

Novčane potpore za bolesnu djecu, djecu s oštećenjem zdravlja i za djecu s teškoćama u razvoju

ŠTO: Novčana potpora za nabavku lijekova neophodno potrebnih za liječenje ili sprječavanje bolestinabavku ortopedskog, dentalnog ili drugog pomagala te drugih medicinskih proizvoda; pokriće troškova operacija, liječenja i/ili medicinske rehabilitacije izvan stalnog mjesta prebivališta (uključujući i inozemstvo); pokriće troškova putovanja i/ili smještaja roditelja ili djeteta koje je na operaciji, liječenju i/ili medicinskoj rehabilitaciji izvan stalnog mjesta prebivališta (uključujući i inozemstvo); pokriće troškova terapija i  u svim ostalim slučajevima bolesne djece, djece s oštećenjem zdravlja i djece s teškoćama u razvoju

TKO: obitelji koje udovoljavaju uvjetima Zaklade

GDJE:

Zaklada  Hrvatska za djecu

Web: www.zhzd.hr

e-mail: info@zhzd.hr

Park Stara Trešnjevka 4, Zagreb

Tel: +385 1  581 1640

 

Specifične pomoći za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju

ŠTO: Neke općine i gradovi osiguravaju u okviru svojih sredstava određene pomoći za osobe s invaliditetom i djecu s teškoćama u razvoju (pravo na novčanu pomoć osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja, novčana pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine), stipendije za učenike i studente s invaliditetom, sufinanciranje prijevoza i sl.

TKO: osobe koje udovoljavaju kriterijima propisanim odlukama o socijalnoj skrbi općina i gradova

GDJE: općine/gradovi